Kế toán & Thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán và thuế, cho phép chủ doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình mà vẫn đảm bảo rằng sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế của doanh nghiệp được xử lý chính xác và đúng luật.

Dịch vụ thuế và kế toán của chúng tôi bao gồm nhiều hạng mục như sau:

✅ Quản lý sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả;

✅ Báo cáo thuế hàng quý, hàng năm;

✅ Lập báo cáo tài chính cuối năm

✅ Tính lương, đăng ký bảo hiểm xã hội.
 
Bằng cách thuê ngoài những dịch vụ này của Zora Consulting, công ty của bạn sẽ tiết kệm được chi phí nhân sự kế toán toàn thời gian mà vẫn đảm bảo rằng các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính được lập kịp thời và tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy định kế toán.

Dịch vụ liên quan